Skip to main content

herb miast Ustka logo Facebook Logo Biuletynu Informacji Publicznej rodo Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności 2023

| Katarzyna Ozimek

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 2023

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: zsoitustka.edu.pl

 

Status pod względem zgodności (status nie uległ zmianie od 09 maja 2022 r.)

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

  • nie wszystkie elementy aplikacji np: tabele, komunikaty, są dostępne z poziomu klawiatury
  • niektóre z elementów znajdujące się na stronie mogą być nieobsługiwane przez czytniki ekranów
  • mogą zdarzyć się sytuację, że niektóre z nagłówków nie zachowują odpowiedniej struktury hierarchicznej
  • zamieszczone w serwisie dokumenty w formie plików .pdf nie są w całości dostępne cyfrowo
  • część z opublikowanych na stronie zdjęć nie posiada tekstu alternatywnego

Oświadczenie sporządzono dnia 15 marca 2023 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Ozimek, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (59) 8417106. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować można się także, przesyłając korespondencje w wersji papierowej na adres Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ul. Bursztynowa 12, 76-270 Ustka. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, oraz skargi na brak zapewnienia dostępności, należy składać na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa, INFOLINIA - 800 676 676

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Do budynku szkoły prowadzi główne wejście od ulicy Bursztynowej lub przez parking z wjazdem od strony ul. Dunina. Do budynku prowadzą schody oraz podjazdy dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Na terenie szkoły znajdują się miejsca parkingowe, nie ma wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy obu wejściach są pracownicy obsługi. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 i 2 piętro (poddasze) znajduje się korytarz oraz winda z dostępem na każdym poziomie, dostępna w budynku hali widowiskowo-sportowej. W budynku brak dostosowań dla osób niepełnosprawnych (barierki). Toaleta na parterze posiada dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.